کانال خرطومی ( فلکسیبل )

کانال خرطومی آلومینیومی

بیشتر

کانال خرطومی برزنتی

بیشتر

کانال خرطومی کومبی

بیشتر

کانال خرطومی با عایق پلی استر

بیشتر

کانال خرطومی با عایق پشم شیشه

بیشتر